Dopravní nehoda, úraz či živelná pohroma...
Jsme připraveni udělat vše pro to, abyste své pojistné plnění získali.
CHCI PORADIT

Nenechte se
šidit
pojišťovnou!

Zná to každý - dopravní nehoda, úraz či živelná pohroma. Tyto nešťastné životní okamžiky se lidé snaží eliminovat jedním ze základních právních institutů - POJIŠTĚNÍM. Jaké je pak překvapení poškozeného, když namísto rychlé a plné náhrady s ním začne pojišťovna diskutovat o tom, na co má právo a odmítá náhradu zčásti nebo zcela uhradit. S tímto překvapením, zklamáním a znechucením se setkáváme denně. Proč? Protože JSME SPECIALISTÉ NA POJISTNÉ PRÁVO a naší prací je OCHRANA PRÁV POJIŠTĚNÝCH. Jsme připraveni udělat vše pro to, abyste své pojistné plnění získali.

Na rozdíl od častého přístupu pojišťoven vnímáme elementární zákonný princip vztahu mezi pojišťovnou a pojištěným daný § 2758 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který praví: „Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.“ Jinými slovy uděláme vše pro to, aby nedošlo k naplnění pouze druhé části předmětného ustanovení, tedy že se pojištěný zavazuje platit pojišťovně pojistné, ale rovněž aby bylo naplněno, že v případě pojistné události pojišťovna zaplatí vše, co má.
JUDr. Pavel Novák
Kontaktní adresa: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Sídlo: Bartákova 1107/40, 140 00 Praha 4, IČ: 10172548, ČAK: 07658
Všechna práva vyhrazena ©2022 JUDr. Pavel Novák | Cookies
tvorba stránek: InGenius Webdesign